แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

เกี่ยวกับเรา

แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP) อยู่ภายใต้สํานักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPF) ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

FHP ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2555 โดยแรกเริ่ม FHP เป็นหน่วยงานวิชาการด้านอาหารและโภชนาการเพื่อประสานสนับสนุนนโยบายป้องกันและควบคุมปัญหาโรคอ้วน ซึ่งเป็นผลพวงจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 ในประเด็นการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน ในช่วงระยะเวลา 2 ปีหลังจากก่อตั้ง FHP ได้ผลิตผลงานวิจัยและประสานสนับสนุนการดําเนินงานนโยบายด้านอาหารและโภชนาการเพื่อป้องกันควบคุมปัญหาโรคอ้วน เช่น นโยบายการจัดการอาหารโรงเรียน การควบคุมการตลาดอาหารที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก ฉลากโภชนาการ ราคาและภาษี รวมถึงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ

ต่อมาใน พ.ศ.2557 FHP ได้จัดทําโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของนโยบายอาหารและโภชนาการในประเทศไทย ขยายการดําเนินงานทั้งในแง่ของเป้าหมายและบทบาทหน้าที่การดําเนินงาน จากเดิมที่มุ่งจัดการเฉพาะปัญหาโรคอ้วน ได้ขยายครอบคลุมไปสู่การจัดการปัญหาโรคอ้วนและNCDs อาหารปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ได้เพิ่มบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและเทคนิควิชาการให้แก่การศึกษาวิจัยและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายอาหารและโภชนาการ