แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

คณะที่ปรึกษา

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก

อดีตผู้อำนวยการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

ที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม

ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข แผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทันตสุขภาพเด็กและเยาวชน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คุณจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (Biothai)