แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

พันธกิจ

พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการ องค์กร เครือข่าย และสังคม (Individual, Node, Network, and Environment; INNE) เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและสนับสนุนกระบวนการนโยบายอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชากรไทย ซึ่งรวมถึงนโยบายอาหารด้านโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคอ้วน โรค NCDs (ลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มการบริโภคผักผลไม้) อาหารปลอดภัย และความมั่นคงของอาหาร