แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

วัตถุประสงค์

พันธกิจ

พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการ องค์กร เครือข่าย และสังคม (Individual, Node, Network, and Environment; INNE) เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและสนับสนุนกระบวนการนโยบายอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชากรไทย ซึ่งรวมถึงนโยบายอาหารด้านโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคอ้วน โรค NCDs (ลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มการบริโภคผักผลไม้) อาหารปลอดภัย และความมั่นคงของอาหาร

วัตถุประสงค์ทั่วไป

พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการ องค์กร เครือข่าย และสังคม เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและสนับสนุนกระบวนการนโยบายการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพในประเทศไทย

วัตถุประสงค์เฉพาะ

  1. สร้างงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพของข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการ (Evidence-based policy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการจัดการป้องกันและควบคุม ปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาหารปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร และมีศักยภาพในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ ในที่นี้ไม่รวมงานวิชาการด้านชีววิทยาและการแพทย์คลินิก
  2. เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยไปยังหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพของคนไทย และใช้ขับเคลื่อนนโยบายของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาศักยภาพในการผลิตข้อมูลองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบาย รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งในระดับบุคลากร องค์กร และเครือข่าย
  4. พัฒนาและประสานความร่วมมือ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับพื้นที่ถึงระดับนานาชาติ เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ