แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

คณะทำงาน

นางสาวสุลัดดา พงษ์อุทธา

นักวิจัยและผู้จัดการแผนงานฯ

02 590 2308

นางสาวบุญรักษ์ ชาญประสบผล

ผู้จัดการแผนก

02 590 2376

นางสาวกิติพร ทัพศาสตร์

ผู้ประสานงานและผู้ช่วยนักวิจัย

02 590 2308

นางสาวมยุรา มณีแจ่ม

ผู้ประสานงานและผู้ช่วยนักวิจัย

02 590 2318

นางสาวนิศาชล เศรษฐไกรกุล

ผู้ประสานงานและผู้ช่วยนักวิจัย

02 590 2312

นางสาวนงลภัส ศศิวัจน์ไพสิฐ

ผู้ประสานงานและผู้ช่วยนักวิจัย

02 590 2370

นางสาวนงนุช ใจชื่น

ผู้ประสานงานและผู้ช่วยนักวิจัย

02 590 2319

นางสาวพเยาว์ ผ่อนสุข

ผู้ประสานงานและผู้ช่วยนักวิจัย

02 590 2376

นางสาวสราวดี อุดมกาญจนนันท์

ผู้ประสานงานและผู้ช่วยนักวิจัย

02 590 2376

นางสาวอุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล

ผู้ประสานงานและผู้ช่วยนักวิจัย

02 590 2376

นางสาววาทินี คุณเผือก

ผู้ประสานงานและผู้ช่วยนักวิจัย

02 590 2314

นายพุฒิปัญญา เรืองสม

ผู้ประสานงานและผู้ช่วยนักวิจัย

02 590 2376