แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

ยุทธศาสตร์

  1. สร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและมีนัยยะเชิงนโยบาย
  2. สังเคราะห์และเรียบเรียงความรู้เพื่อสื่อสารสู่สังคม
  3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่บุคลากรทางวิชาการ องค์กร เครือข่าย และสังคม (Individual, Node, Network, and Environment; INNE)
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

โดยแต่ละยุทธศาสตร์ของ FHP มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังรูป

ยุทธศาสตร์