แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

ติดต่อเรา

fhp@ihpp.thaigov.net

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Ministry of Public Health
Tiwanond Road

Amphur Muang Nonthaburi 11000

Tel: 0-2590-2376, 0-2590-2379

Fax: 0-2590-2380

แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร: 0-2590-2376, 0-2590-2379

แฟกซ์: 0-2590-2380