แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

ใบสรุป

หลักเกณฑ์รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในต่างประเทศ
Download | TH
ชุดความรู้ "การสื่อสารการตลาดอาหารโรงเรียน"
Download | TH
การสื่อสารการตลาดอาหารในโรงเรียน คุกคาม ครบวงจร ครอบงำเด็ก
Download | TH
Food Advertising in Television Programs for Children is Informative? Valuable? Or Dangerous?: โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กให้ข้อมูล? คุณค่า? หรือ พิษภัย?
Download | EN | TH
Children Snack Marketing Monitoring: ติดตามโฆษณาขนมเด็ก
Download | TH
Children Snack Marketing: โฆษณาขนมเด็ก
Download | TH
Food Marketing Control in Children: lเหตุผลและความจำเป้นในการควบคุมโฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน
Download | EN | TH
Situation of Food Management in Child Care Center in Thailand: การจัดการบริหารอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในประเทศไทย
Download | EN | TH
Breastfeeding: เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Download | EN | TH
The Finding of the Impact of Food and Beverages with High Sugar, Fat, and Sodium Marketing on Children and Adolescents: ปรากฏการณ์จริงของผลกระทบการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม 3 กำลังสูง
Download | EN | TH