แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

ใบสรุป

มาตรการภาษีเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
Download | TH
สถานการณ์การดื่มน้ำหวานสำเร็จรูปของคนไทย:ถามมาตอบไปจากใจไทยทุกภาค
Download | TH
Innovative tools for a healthy school food environment in Thailand
Download | EN
หลักเกณฑ์รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในต่างประเทศ
Download | TH
ชุดความรู้ "การสื่อสารการตลาดอาหารโรงเรียน"
Download | TH
การสื่อสารการตลาดอาหารในโรงเรียน คุกคาม ครบวงจร ครอบงำเด็ก
Download | TH
Food Advertising in Television Programs for Children is Informative? Valuable? Or Dangerous?: โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กให้ข้อมูล? คุณค่า? หรือ พิษภัย?
Download | EN | TH
Children Snack Marketing Monitoring: ติดตามโฆษณาขนมเด็ก
Download | TH
Children Snack Marketing: โฆษณาขนมเด็ก
Download | TH
Food Marketing Control in Children: lเหตุผลและความจำเป้นในการควบคุมโฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน
Download | EN | TH