แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

กิจกรรม FHP

การประชุมประจำปีแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3: The Third Annual Meeting Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP)

“ระบบสารสนเทศเพื่อนโยบายอาหารและโภชนาการ”

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เวลา 08.30‐16.30 น.

ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

รูปภาพ

 

สามารถดาวน์โหลดงานนำเสนอของวิทยากร ได้ที่

http://www.fhpprogram.org/presentations

การควบคุมการตลาดอาหาร: ประสบการณ์จากกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและก้าวต่อไปของประเทศไทย

“การควบคุมการตลาดอาหาร: ประสบการณ์จากกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและก้าวต่อไปของประเทศไทย”

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เวลา 14.00‐16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนประจําปี 2558

ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนประจําปี 2558

 1. ความยินดีจะจ่ายและความสามารถที่จะจ่ายได้สำหรับผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. ความเข้าใจเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย
 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตผักปลอดภัยที่เหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรบ้านห้างฉัตรเหนือ ตำบลห้างฉัตร และบ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 4. การพัฒนาวิธีการตรวจหาปริมาณพาราควอทตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรโดยวิธีอย่างง่าย 
 5. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยของผักและผลไม้ในประเทศไทย
 6. ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจบริโภคอาหารของประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 7. ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการตนเองของกลุ่มอ้วนลงพุง
 8. การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพของวัยรุ่นตอนปลายโดยใช้ตัวชี้วัดทางปัญญาสังคม: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 9. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการตนเองด้านโภชนาการ
 10. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 11. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

School food Management and Administration Movements: การประชุมขับเคลื่อนประเด็นระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมไมด้า 2 โรงแรมไมดา้ ซิตี้ รีสอร์ท ถ. แจ้งวัฒนะ จ. นนทบุรี

สามารถดาวน์โหลดงานนำเสนอของวิทยากร ได้ที่

http://www.fhpprogram.org/presentations

Manuscript Writing (Writeshop): การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการในการเขียนบทความวิชาการ

Manuscript Writing (Writeshop): การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการในการเขียนบทความวิชาการ

การประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการเขียนบทความและ/หรืองานวิชาการอื่นๆ

การเขียนบทความเชิงนโยบาย โดย นพ. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

[ดาวน์โหลด]

การเขียนบทความวิจัยเชิงปริมาณ โดย ผศ. ดร. สุรศักดิ์ ไชยสงค์

[ดาวน์โหลด]

การเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ดร. คนางค์ คันธมธุรพจน์

[ดาวน์โหลด]

Granting: ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

Granting: ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์: ขยายระยะเวลาการขอทุนจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

แบบฟอร์มสมัคร

Professoro of Nutrition, Ph.D., W.R. Kanan, Jr. Distinguished Professor Barry Michael Popkin

Professoro of Nutrition, Ph.D., W.R. Kanan, Jr. Distinguished Professor Barry Michael Popkin 

The one who auspiciously introduced alternative schemes and beliefs of being healthy. He is also the author of  "The World is Fat". 

Let's share the healthiness together!!

 

Date: Tuesday 11th February 2014

Time: 09.00‐12.00 hr

Venue: Thai Health Promotion Foundation; Room 413 (4th floor)

 

For more information, please contact:

sarawadee@ihpp.thaigov.net 

02 590 2376 (Ms. Sarawadee)