แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

โครงการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

โครงการสนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก

Thesis Proposal Form Download

ด้วย แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สํานักงานวิจัยนโยบาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่มี หน้าที่หลักในการผลิตองค์ความรู้และจัดการความรู้เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะและสนับสนุนกระบวนการ นโยบายอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชากรไทย มีนโยบายสนับสนุนทุนให้แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ที่มุ่งมั่นจะทําวิจัยด้านผลิตองค์ความรู้และจัดการความรู้เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะและสนับสนุน กระบวนการนโยบายอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชากรไทย ซึ่งรวมถึงนโยบายอาหารด้านโภชนาการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มการบริโภคผักผลไม้) อาหารปลอดภัย และความมั่นคงของอาหาร ในที่นี้ไม่รวมงานวิชาการด้านชีววิทยาและการแพทย์คลินิก โดย จะจัดสรรทุนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
  เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกที่โครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าแล้ว
 2. จํานวนเงินที่จัดสรร
  จํานวน 10 โครงการ งบประมาณไม่เกิน 60,000 บาทต่อโครงการ
  หมายเหตุ: กรณีได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรอื่น กรุณาแจ้งชื่อองค์กรและจํานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนด้วย
 3. หลักฐานประกอบการสมัคร
  1. แบบฟอร์มการขอเสนอโครงการ
  2. ข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ พร้อมไฟล์ word และ pdf (รายละเอียดโครงการโดยย่อ 5-7 หน้า)
  3. ประกาศหรือหลักฐานการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน เทียบเท่า
 4. การพิจารณา
  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน
 5. การเบิกจ่ายเงินทุน
  เบิกจ่ายตามรายการที่ได้รับอนุมัติ และใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน
 6. เงื่อนไขการรับทุน
  1. ผู้ได้รับทุนต้องส่งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และบทความสําหรับเผยแพร่ ความยาว 15-20 หน้ากระดาษ A4 พร้อมซีดี จํานวน 1 ชุด แก่แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้าง เสริมสุขภาพ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาให้ทุน
  2. รับทุนจะต้องประกาศหรือระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “ได้รับการสนับสนุนการทํา วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์จากแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ”
  3. แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ ผลงานดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการของแผนงานฯ
  หมายเหตุ การขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะ
 7. การสมัครขอรับทุน
  ส่งข้อเสนอโครงการมายัง แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สํานักงาน พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข อาคารคลังพัสดุ ชั้น 2 ซอยสาธารณสุข 6 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 8. ระยะเวลาการรับสมัคร
  เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2557 ประกาศผลการพิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2557
  สามารถ Download แบบฟอร์มการขอเสนอโครงการได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน: นางสาวมยุรา มณีแจ่ม

โทรศัพท์: 02-590-2318

โทรสาร: 02-590-2380

E-mail address: mayura@ihpp.thaigov.net

Thesis Proposal Form Download