แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

พ็อกเก็ตบุ๊ก

Taxes on Sugar-sweetened Beverages as a Public Health Strategy: The experience of Mexico

Download EN

สรุปการเสวนา เรื่อง "โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กให้ข้อมูล? คุณค่า? หรือ พิษภัย?"

Download TH

Set of Recommendations on the Marketing of Foods and Non-alcoholic Beverages to Children: ชุดข้อเสนอแนะว่าด้วยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในเด็ก

Download TH

4 ปริศนาของโฆษณาอาหารบนจอทีวี

Download EN | TH

Waking the Tiger - Controlling Advertising of 3 Highs Food and Beverages: ปลุกเสือ - คุมโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม 3 กำลังสูง

Download EN | TH

Behind The Closed Curtain Of 3 High Industrialized Process: เบื้องหลังขบวนการ 3 กำลังสูง

Download EN | TH