แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

งานนำเสนอ

Powerpoint

ผลการศึกษาการประเมินความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้เกณฑ์การจำแนกอาหารในโรงเรียน

By น.ส.ปฏิญญา ศรีใส

Powerpoint

คู่มือการจำแนกอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่ม เพื่อการส่งเสริมภาวะโภชนาการ

By คุณวสุนธรี เสรีสุชาติ

Powerpoint

การประยุกต์ใช้คู่มือฯในการเสริมสร้างความฉลาดทางโภชนาการในโรงเรียน

By นายประพันธ์ ทนันชัย และนายวชิรศรณ์ เครือธิ

Powerpoint

การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health literacy) และพฤติกรรมสุขภาพประชาชนเพื่อสกัดกั้นกลุ่มโรคNCDs อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

By ทพ.ธิติพันธุ์ อวนมินทร์

Powerpoint

Beyond Health Sector: New Paradigm of NCD Prevention

By Dr.Weerasak Putthasri

30/01/2018 at กรุงเทพฯ

Powerpoint

บทบาทสื่อสาธารณะในการสร้างเสริมสุขภาพ

By คุณณาตยา แวววีรคุปต์

30/01/2018 at กรุงเทพฯ

Powerpoint

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส

By คุณพายัพ แจ้งสวัสดิ์

30/01/2018 at กรุงเทพฯ

Powerpoint

มาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อ

By ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

30/01/2018 at กรุงเทพฯ

Powerpoint

ชุมชนสุขภาวะ โดยชุมชนเพื่อชุมชน

By ร่งทิวา มากอิ่ม

30/01/2018 at กรุงเทพมหานคร

Powerpoint

โครงการสามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนบนฐานของการค้าที่เป็นธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

By อรุษ นวราช

30/01/2018 at กรุงเทพมหานคร