แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

งานนำเสนอ

Powerpoint

การเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์เข้าสู่ระบบการบริการอาหารของโรงพยาบาลในประเทศไทย: ความสาเร็จ โอกาสและความท้าทาย

By อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล

21/08/2018 at Grande Center Point Ploenchit

Powerpoint

การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์และแนวทางการดำเนินนโยบายทางการเงินเพื่อการผลิตและจำหน่ายผักอินทรีย์

By อ.ดร. บุรัสกร โตรัตน์

21/08/2018 at Grande Center Point Ploenchit

Powerpoint

ความเป็นไปได้ของมาตรการนำพืชเกษตรอินทรีย์เข้าสู่การจัดบริการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคเหนือ

By อ.ดร.ภญ.อุษาวดี สุตะภักดิ์

21/08/2018 at Grande Center Point Ploenchit

Powerpoint

ผลการศึกษาการประเมินความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้เกณฑ์การจำแนกอาหารในโรงเรียน

By น.ส.ปฏิญญา ศรีใส

Powerpoint

คู่มือการจำแนกอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่ม เพื่อการส่งเสริมภาวะโภชนาการ

By คุณวสุนธรี เสรีสุชาติ

Powerpoint

การประยุกต์ใช้คู่มือฯในการเสริมสร้างความฉลาดทางโภชนาการในโรงเรียน

By นายประพันธ์ ทนันชัย และนายวชิรศรณ์ เครือธิ

Powerpoint

การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health literacy) และพฤติกรรมสุขภาพประชาชนเพื่อสกัดกั้นกลุ่มโรคNCDs อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

By ทพ.ธิติพันธุ์ อวนมินทร์

Powerpoint

Beyond Health Sector: New Paradigm of NCD Prevention

By Dr.Weerasak Putthasri

30/01/2018 at กรุงเทพฯ

Powerpoint

บทบาทสื่อสาธารณะในการสร้างเสริมสุขภาพ

By คุณณาตยา แวววีรคุปต์

30/01/2018 at กรุงเทพฯ

Powerpoint

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส

By คุณพายัพ แจ้งสวัสดิ์

30/01/2018 at กรุงเทพฯ