แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

งานนำเสนอ

Powerpoint

บทบาทสื่อสาธารณะในการสร้างเสริมสุขภาพ

By คุณณาตยา แวววีรคุปต์

30/01/2018 at กรุงเทพฯ

Powerpoint

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส

By คุณพายัพ แจ้งสวัสดิ์

30/01/2018 at กรุงเทพฯ

Powerpoint

มาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อ

By ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

30/01/2018 at กรุงเทพฯ

Powerpoint

ชุมชนสุขภาวะ โดยชุมชนเพื่อชุมชน

By ร่งทิวา มากอิ่ม

30/01/2018 at กรุงเทพมหานคร

Powerpoint

โครงการสามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนบนฐานของการค้าที่เป็นธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

By อรุษ นวราช

30/01/2018 at กรุงเทพมหานคร

Powerpoint

Policy development of Front-of-Pack (FOP) labelling and its effectiveness

By Suladda Pongutta

25/11/2015 at The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association, Bangkok

Powerpoint

USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies: Development, Evolution, and Use

By Mrs. Alanna J. Moshfegh

10/08/2015 at The 3rd Annual Meeting Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP)

Powerpoint

Food and Nutrient Data for Health Promotion Apps

By Dr.Supiya Charoensiriwath

10/08/2015 at The 3rd Annual Meeting Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP)

Powerpoint

National Evaluation and Monitoring of School Lunch Program in Thailand

By Assoc.Prof.Uraiporn Chittchang

10/08/2015 at The 3rd Annual Meeting Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP)

Powerpoint

Thailand National Food Consumption Survey

By Assoc.Prof.Nipa Rojroongwasinkul

10/08/2015 at The 3rd Annual Meeting Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP)