แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

งานนำเสนอ

Powerpoint

มาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อ

By ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

30/01/2018 at กรุงเทพฯ

Powerpoint

ชุมชนสุขภาวะ โดยชุมชนเพื่อชุมชน

By ร่งทิวา มากอิ่ม

30/01/2018 at กรุงเทพมหานคร

Powerpoint

โครงการสามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนบนฐานของการค้าที่เป็นธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

By อรุษ นวราช

30/01/2018 at กรุงเทพมหานคร

Powerpoint

Policy development of Front-of-Pack (FOP) labelling and its effectiveness

By Suladda Pongutta

25/11/2015 at The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association, Bangkok

Powerpoint

USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies: Development, Evolution, and Use

By Mrs. Alanna J. Moshfegh

10/08/2015 at The 3rd Annual Meeting Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP)

Powerpoint

Food and Nutrient Data for Health Promotion Apps

By Dr.Supiya Charoensiriwath

10/08/2015 at The 3rd Annual Meeting Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP)

Powerpoint

National Evaluation and Monitoring of School Lunch Program in Thailand

By Assoc.Prof.Uraiporn Chittchang

10/08/2015 at The 3rd Annual Meeting Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP)

Powerpoint

Thailand National Food Consumption Survey

By Assoc.Prof.Nipa Rojroongwasinkul

10/08/2015 at The 3rd Annual Meeting Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP)

Powerpoint

Information for Nutritional status surveillance: Thai NHES

By Prof.Wichai Aekplakorn

10/08/2015 at The 3rd Annual Meeting Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP)

Powerpoint

Information System related to "Food" by Bureau of Trade and Economic Indices

By Mrs.Chailai Tuenveeradej

10/08/2015 at The 3rd Annual Meeting Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP)