แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

งานนำเสนอ

Powerpoint

Nutritional status of children and school food management in Thailand (สถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กและการจัดการอาหารโรงเรียน)

By รศ.พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ (Asst. Prof. Dr. Ladda Mo-suwan, MD.)

13/01/2014

Powerpoint

Latin American Responses to the Obesity Crisis

By Barry Popkin

17/02/2015 at International Health Policy Program

Powerpoint

นโยบาย กลไกกลาง การบริหารจัดการอาหารในโรงเรียน: จากบทเรียนต่างประเทศ สู่ความเป็นไปได้ในประเทศไทย

By นส.สุลัดดา พงษ์อุทธา, น.ส. วาทินี คุณเผือก, ทพญ. จิราพร ขีดดี

Powerpoint

สถานการณ์ความมั่นคงทางด้านอาหาร

By คุณปรกชล อู๋ทรัพย์

Powerpoint

สถานการณ์อาหารปลอดภัย

By นายธนชีพ พีระธรณิศร์

Powerpoint

สถานการณ์ปัญาหาโภชนาการในเด็ก

By รศ.พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ

Powerpoint

Qualitative Manuscript Writing: การเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ

By Dr. Kanang Kantamaturapoj, PhD.: ดร. คนางค์ คันธมธุรพจน์

17/11/2014 at IHPP

Powerpoint

Policy Manuscript Writing: การเขียนบทความเชิงนโยบาย

By Dr. Wiwat Rojanapitthayakorn, MD.: นพ. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

17/11/2014 at IHPP

Powerpoint

Quantitative Manuscript Writing: การเขียนบทความวิจัยเชิงปริมาณ

By Asst Prof Dr. Surasak Chaiyasong, PhD.: ผศ. ดร. สุรศักดิ์ ไชยสงค์

17/11/2014 at IHPP

Powerpoint

Training Experience in Nutrition Epidemiology at the Indian Institute of iland ProgramEpidemiology at the Indian Institute of Public Health, Delhi

By Watinee Kunpeuk

17/10/2014 at International Health Policy Program (IHPP)