แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

งานนำเสนอ

Powerpoint

Impact of Food and Beverages with High Sugar Fat and Sodium Marketing High Sugar, Fat, and Sodium Marketing on Children and Adolescents

By Nongnuch Jaichuen, Nattapon Chawla, Sirinya Phulkerd, and Thaksaphon Thamarangsi

07/10/2014 at Thailand Congress of Nutrition (TCN) 2014 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Powerpoint

ความเป็นไปได้ของการใช้มาตรการทางภาษีสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย: บทเรียนจากเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะ

By น.ส.พเยาว์ ผ่อนสุข

21/06/2012

Poster

Public Hearing: Feasibility Of Introducing Unhealthy Food And Beverage Taxation To Tackle Overweight And Obesity In Thailand

By น.ส.พเยาว์ ผ่อนสุข

29/09/2011 at The 5thNational Health Research Forum Vientiane, Lao PDR

Poster

Snack And Beverage Recognition And Consumption Behaviour Among Children In Two Primary Schools

By น.ส.นงนุช ใจชื่น

29/09/2011 at The 5thNational Health Research Forum Vientiane, Lao PDR

Powerpoint

GDA แบบมีสีเดียว กับ GDA แบบมีสีสัญญาณไฟจราจร: ความเหมือน ความต่าง

By สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

22/04/2011 at เวทีเสวนาฉลากอาหารในรูปแบบต่างๆ จัดโดย Thai NCD Network

Powerpoint

Front-of-Pack Food Labelling: Traffic Light Labelling Gets The Green Light

By น.ส.สิรินทร์ยา พูลเกิด

26/02/2011 at Health Promotion Policy Unit Journal club

Powerpoint

มาตรการทางภาษีและราคาอาหารในประเทศและต่างประเทศ

By น.ส.สิรินทร์ยา พูลเกิด

30/11/2010 at คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนเพื่อการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ครั้งที่ 2/2553

Poster

From Undernutrition To Obesity: How Social Determinants Determine Our Weight?

By น.ส.สุลัดดา พงษ์อุทธา

02/10/2009 at The 3rd National Health Research Forum to Promote the Health Research Systems Strengthening in Lao PDR

Powerpoint

ปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Social Determinants Of Health)

By สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

24/11/2010 at Social Determinant of Health Workshop, Prince Songkla University

Powerpoint

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารฟ้าสต์ฟู้ดในเด็กไทยจากการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

By น.ส.สิรินทร์ยา พูลเกิด

04/08/2010 at การนำเสนอผลงานวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553