แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

รายงาน

29

ธ.ค.

2559

โครงการประเมินติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันควบคุมปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ฉลากโภชนาการและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Download TH

29

ธ.ค.

2559

Thai Government’s Performance on Obesity and NCDs:Assessment of Implementation of Food Environment Policies and Action Priorities

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Download EN

29

ธ.ค.

2559

โครงการประเมินติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันควบคุมปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ((การจัดบริการอาหารและร้านจำหน่ายอาหารในและรอบโรงเรียนประถมศึกษา)

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สนใจรายงานฉบับสมบูรณ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

Download TH

29

มิ.ย

2559

รายงานการประชุม "เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ กรณีภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล...ได้หรือเสีย?"

Meeting Report  "Fiscal Policy for Health Promotion: Sugar Sweetened Beverages taxation, help or harm?"

Download EN | TH

31

มี.ค.

2559

องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในประเทศไทย

Information to Promote Organic Fruit and Vegetation Consumption in Thailand

โดย ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์, นางสาว วาทินี คุณเผือก และ นางสาว สุลัดดา พงษ์อุทธา

Download TH

16

พ.ย.

2558

รายงานสรุปการประชุมประจำปีแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 “ระบบสารสนเทศเพื่อนโยบายอาหารและโภชนาการ”

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

Download TH

12

พ.ย.

2558

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความเข้าใจและการใช้ฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์ (Front-of-pack labeling) ของประชากรไทย

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

Download TH

04

ส.ค.

2558

การสื่อสารการตลาดอาหารในโรงเรียน กับทัศนคติ พฤติกรรมการซื้อ และการบริโภคอาหารของเด็กประถมศึกษา

School Food Marketing Communication and Primary Students’ Attitude, Purchasing and Eating
Behaviours

โดย นางสาวนงนุช ใจชื่น และ นายพุฒิปัญญา เรืองสม

Download TH

10

ก.ย.

2558

FHP Annual Report 2014

FHP รายงานประจำปี 2557

 

Note: Large file size / ไฟล์รายงานมีขนาดใหญ่

Download TH

10

ก.ย.

2558

อาหารและโภชนาการในประเทศไทย: เราอยู่ตรงจุดใดในปัจจุบัน

Thailand food and nutrition: where are we now?

Download EN | TH