แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

รายงาน

15

ก.พ.

2562

โครงการการศึกษาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมสมรรถนะ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

Download TH

25

ธ.ค.

2561

โครงการติดตามสถานการณ์ทางราคาและปริมาณน้ำตาลของเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ก่อนและหลังการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำตาล

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Download TH

19

ธ.ค.

2561

โครงการการศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการลดการบริโภคโซเดียม โดยใช้โปรแกรม OneHealthTool

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

หมายเหตุ: ผลการศึกษาที่นำเสนอเป็นเพียงผลการศึกษาเบื้องต้น ยังไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้  

Download TH

08

ต.ค.

2561

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของผลกระทบของโฆษณาอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพทางโทรทัศน์และประสิทธิผลมาตรการควบคุมการโฆษณาอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพทางโทรทัศน์ ต่อภาวะน้าหนักเกินหรืออ้วนในเด็ก

ที่มา : แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยภายนอก)

Download TH

08

ต.ค.

2561

การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานนโยบายทางการเงินเพื่อการผลิตและจำหน่ายผักอินทรีย์

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยภายนอก)

Download TH

08

ต.ค.

2561

สภาพแวดล้อมทางอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพของนักศึกษาไทย Campus Food Environments Influencing Healthy Eating Behaviors among Thai University Students

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยภายนอก)

Download TH

08

ต.ค.

2561

ผลของการใช้การจัดการเรียนรูแบบเน้นประสบการณ์เพื่อพัฒนาความรู้และความตระหนักในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างรู้เท่าทันสื่อ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใน อ.เมือง จ.ตรัง

ที่มา : แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยภายนอก)

Download TH

30

พ.ค.

2561

รายงานการประชุม สังคมสร้างสุขภาพ สุขภาพดีสร้างสังคม กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อ “Beyond the health sectors...Towards the new health paradigm for NCDs prevention”

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561เวลา 08.30‐17.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Download TH

12

ก.พ.

2561

ผลกระทบจากการขึ้นราคาต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน: การคาดการณ์ของผู้บริโภค

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Download TH

12

ก.พ.

2561

โครงการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ อาหารเสี่ยงต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการในพื้นที่โครงการภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Download TH