แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

รายงาน

30

พ.ค.

2561

รายงานการประชุม สังคมสร้างสุขภาพ สุขภาพดีสร้างสังคม กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อ “Beyond the health sectors...Towards the new health paradigm for NCDs prevention”

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561เวลา 08.30‐17.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Download TH

12

ก.พ.

2561

ผลกระทบจากการขึ้นราคาต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน: การคาดการณ์ของผู้บริโภค

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Download TH

12

ก.พ.

2561

โครงการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ อาหารเสี่ยงต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการในพื้นที่โครงการภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Download TH

31

ก.ค.

2560

การสำรวจทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน และทัศนคติต่อนโยบายการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม

การสำรวจทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน และทัศนคติต่อนโยบายการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มของผู้ประกอบการภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยภาครัฐ

Download TH

05

พ.ค.

2560

Free and digital television: food advertising to children in Thailand

Source: Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program, International Health Policy Program

Download EN

29

ธ.ค.

2559

โครงการประเมินติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันควบคุมปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ฉลากโภชนาการและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Download TH

29

ธ.ค.

2559

Thai Government’s Performance on Obesity and NCDs:Assessment of Implementation of Food Environment Policies and Action Priorities

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Download EN

29

ธ.ค.

2559

โครงการประเมินติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันควบคุมปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ((การจัดบริการอาหารและร้านจำหน่ายอาหารในและรอบโรงเรียนประถมศึกษา)

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สนใจรายงานฉบับสมบูรณ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

Download TH

29

มิ.ย

2559

รายงานการประชุม "เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ กรณีภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล...ได้หรือเสีย?"

Meeting Report  "Fiscal Policy for Health Promotion: Sugar Sweetened Beverages taxation, help or harm?"

Download EN | TH

01

มิ.ย

2559

สถานการณ์ โอกาส และอุปสรรคในการจัดโครงการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนในจังหวัดสงขลา

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยภายนอก)

Download TH