แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

รายงาน

31

ก.ค.

2560

การสำรวจทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน และทัศนคติต่อนโยบายการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม

การสำรวจทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน และทัศนคติต่อนโยบายการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มของผู้ประกอบการภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยภาครัฐ

Download TH

05

พ.ค.

2560

Free and digital television: food advertising to children in Thailand

Source: Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program, International Health Policy Program

Download EN

29

ธ.ค.

2559

โครงการประเมินติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันควบคุมปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ฉลากโภชนาการและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Download TH

29

ธ.ค.

2559

Thai Government’s Performance on Obesity and NCDs:Assessment of Implementation of Food Environment Policies and Action Priorities

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Download EN

29

ธ.ค.

2559

โครงการประเมินติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันควบคุมปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ((การจัดบริการอาหารและร้านจำหน่ายอาหารในและรอบโรงเรียนประถมศึกษา)

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สนใจรายงานฉบับสมบูรณ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

Download TH

29

มิ.ย

2559

รายงานการประชุม "เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ กรณีภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล...ได้หรือเสีย?"

Meeting Report  "Fiscal Policy for Health Promotion: Sugar Sweetened Beverages taxation, help or harm?"

Download EN | TH

01

มิ.ย

2559

สถานการณ์ โอกาส และอุปสรรคในการจัดโครงการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนในจังหวัดสงขลา

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยภายนอก)

Download TH

01

พ.ค.

2559

ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจบริโภคอาหารของประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยภายนอก)

Download TH

31

มี.ค.

2559

องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในประเทศไทย

Information to Promote Organic Fruit and Vegetation Consumption in Thailand

โดย ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์, นางสาว วาทินี คุณเผือก และ นางสาว สุลัดดา พงษ์อุทธา

Download TH

15

มี.ค.

2559

โครงการการสื่อสารการตลาดของอาหารและขนมที่เสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนอนุบาล

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยภายนอก)

Download TH