แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

รายงาน

04

มี.ค.

2556

รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2547(ฉบับปรังปรุง)

ที่มา : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

Download TH

01

มี.ค.

2556

The Development of Nutrient Profile for Promoting Healthy Diet: โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการจําแนกอาหาร เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ที่มา:

แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP)
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

Download EN | TH