แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

นับต้ังแต่พ.ศ.2551 ประเทศไทยเผชิญกับการเพิ่มข้ึนของภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพิ่มข้ึนของปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน ในพ.ศ. 2552 ได้ มีการจัดทํายุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน ซึ่งเรียกร้องให้ ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยใช้เวทีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 2 ในการผลักดันนโยบายและสร้างเครือข่าย เพื่อจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกิน และโรคอ้วน

การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้รับการตอบรับ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคสังคม และภาควิชาการ อีกทั้งยังขยายไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และมีเจตนารมณ์ ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนไทย อย่างไรก็ตาม ในการจัดการปัญหาภาวะ โภชนาการเกินให้ได้ผลสําเร็จอย่างแท้จริง และยั่งยืน จําเป็นต้องมีการสร้างองค์ความรู้ จากหลักฐานทางงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการนํานโยบายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน

ในพ.ศ.2554 FHP ได้ถูกก่อตั้งขึ้นอันเป็นผลพวงมาจากมติและะยุทธศาสตร์สมัชชา สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน ในการประชุม สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 ซึ่งทั้งยุทธศาสตร์ และมติฯ ได้รับการรับรองจาก คณะรัฐมนตรีให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องนําไปปฏิบัติ โดยมาตรการ สําคัญที่ควรสนับสนุนให้มีการดําเนินงาน คือ (1) การใช้มาตรการลักษณะสีสัญญาณ พร้อมคําเตือนในอาหารที่มีไขมัน หรือน้ําตาล หรือโซเดียม (2) การใช้มาตรการทางภาษี และราคาของอาหาร และ(3) จัดทําระเบียบว่าด้วยการตลาดเกี่ยวกับอาหารที่มุ่งเป้าหมาย ไปยังเด็กและมีผลต่อความรุนแรงของภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

FHP เป็นแผนงานที่อยู่ภายใต้ สวน. มูลนิธิเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง ประเทศ (IHPF) โดย FHP มีหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางการประสาน การสร้างความรู้ และ นําความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคมาขับเคลื่อน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนา ผลักดัน ติดตามและประเมินผลนโยบาย มาตรการ และการดําเนินการต่างๆ ในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาการบริโภคของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ