แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

งานนำเสนอ

Powerpoint

ปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Social Determinants Of Health)

By สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

24/11/2010 at Social Determinant of Health Workshop, Prince Songkla University

Powerpoint

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารฟ้าสต์ฟู้ดในเด็กไทยจากการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

By น.ส.สิรินทร์ยา พูลเกิด

04/08/2010 at การนำเสนอผลงานวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553