แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

รายงาน

01

ก.พ.

2559

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยภายนอก)

Download TH

01

ก.พ.

2559

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยภายนอก)

Download TH

01

ก.พ.

2559

พฤติกรรมการบริโภคและความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับผักผลไม้ปลอดภัยของประชาชนไทย

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยภายนอก)

Download TH

01

ธ.ค.

2558

การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ของวัยรุ่นตอนปลายโดยใช้ตัวชี้วัดทางปัญญาสังคม: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยภายนอก)

Download TH

16

พ.ย.

2558

รายงานสรุปการประชุมประจำปีแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 “ระบบสารสนเทศเพื่อนโยบายอาหารและโภชนาการ”

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

Download TH

12

พ.ย.

2558

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความเข้าใจและการใช้ฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์ (Front-of-pack labeling) ของประชากรไทย

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

Download TH

04

ส.ค.

2558

การสื่อสารการตลาดอาหารในโรงเรียน กับทัศนคติ พฤติกรรมการซื้อ และการบริโภคอาหารของเด็กประถมศึกษา

School Food Marketing Communication and Primary Students’ Attitude, Purchasing and Eating
Behaviours

โดย นางสาวนงนุช ใจชื่น และ นายพุฒิปัญญา เรืองสม

Download TH

10

ก.ย.

2558

FHP Annual Report 2014

FHP รายงานประจำปี 2557

 

Note: Large file size / ไฟล์รายงานมีขนาดใหญ่

Download TH

10

ก.ย.

2558

อาหารและโภชนาการในประเทศไทย: เราอยู่ตรงจุดใดในปัจจุบัน

Thailand food and nutrition: where are we now?

Download EN | TH

30

พ.ค.

2558

คู่มือสำรวจ ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของประชาชนไทย

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

Download TH